1. ทะเล @ SEA 2. ภูเขา @ MOUNTAIN 3. น้ำตก @ Waterfall 4. ถ้า @ Cave 5. หิน @ Rock 6. ป่า @ Forest 7. บ่อน้ำ @ Swamp 8. แก่ง @ ISLET 9. ดิน @ Soil 10. น้ำพุ @ SPRING 11. แม่น้ำ @ River 12. จุดชมวิว @ View Point 13. ดอกไม้ @ FLOWER 14. ไดโนเสาร์ @ Dinosaur 15. ชีวิตสัตว์ @ Animal Life 16. สวนสัตว์ @ ZOO คุณคิดว่าที่เที่ยวไหนในไทยมหัศจรรย์์ค่ะ ?
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UPBIG BUDDHA [ PHUKET - Travel Thai Asia] : พระใหญ่ [ ภูเก็ต - สถานที่เที่ยว]

 

   THE GREATEST WHITE MARBLE - WHITE JADE  

    BUDDHA MARA SUBUING POSTURE  -  HIGH   45   METRE

   พระพุทธรูป ปางมารวิชัย หินอ่อนหยกขาว

  ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  -  สูง  45  เมตร

  

  ชื่อ      พระใหญ่  ภูเก็ต 

  ที่อยู่    ยอดเขานาคเกิด  ต. ตำบลกะรน อ. เมือง จ. ภูเก็ต

 

   ลักษณะ   

       -    พระพุทธรูป ปางมารวิชัย

       -   ศิลปแบบร่วมสมัย

       -   ขนาดหน้าตักกว้าง  24.45  เมตร

      -    ความสูง 45 เมตร

      -    โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

      -    ประดับผิวด้วยหินอ่อนหยกขาว  “ สุริยกันต ”  ( สุริยกันตะ) จากพม่า

     -    น้ำหนักเฉพาะหินอ่อน หยกขาวประมาณ 135 ตัน

           (  2,500 ตารางเมตร  โดยประมาณ  )

 

   ประวัติ  

         -  ได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณสังวร

              สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า

              “  พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ” 

         -     พร้อมตราตั้งให้เป็นพระพุทธรูปประจำเมืองภูเก็ต

         -     วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551

         -      โดยนายสุพร วนิชกุล ประธานดำเนินการจัดสร้าง

               

 เว็บไซต์  : www.mingmongkolphuket.com

 

 รูปแบบที่วางไว้เมื่อก่อสร้างเสร็จ

  

แนวทางในการออกแบบภูมิทัศน์

    -  รูปแบบของภูมิทัศน์ เป็นแบบ สวรรค์ชั้นดาวดึงส

       ซึ่งเป็นที่ประทับของท้าวสักกะเทวราช ( พระอินทร์ )

      -   พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นนี้เช่นกัน

       โดยลักษณะของพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ได้จัดสร้างขึ้นนี้

       อีกนัยหนึ่งก็คือ ปางโปรดพุทธมารดานั่นเอง

       ซึ่งจะมีการสร้างปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ หรือ ปางเปิดโลก

       ขึ้นมาอีกปางหนึ่ง

    - บันได จะสมมุติให้เป็นบันไดแก้ว  บันไดทอง  และ  บันไดเงิน

     เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางเปิดโลก

     ซึ่งจะแสดงให้เห็นโลกทั้งสามอันได้แก่สวรรค์, มนุษย์

     และยมโลก ( นรกภูมิ )

 
   -  ลานเชิงบันไดช่วงล่าง มีรูปปั้น
พระเจ้าอโศกมหาราช เป็นการเชิดชู

       ที่ท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เผยแผ่ไปทั่วแผ่นดิน

รูปแบบส่วนประกอบของภูมิทัศน์

  1. เสาครุฑชูพญานาค  9  เศียรรอบฐานพระ ประมาณ 32 ต้น

2.  ลานหินแผ่นประทักษิณารอบฐานพระ (ลานเวียนเทียน) 

3.   เจดีย์จุฬามณี อันเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า

 4.  ปราสาทไพชยนต์  -  ที่ประทับของพระอินทร์

 5.  ช้างเอราวัณ  -  ช้าง 33 เศียร พาหนะของพระอินทร์ สูง  32 เมตร

     ขนาดความสูงประมาณ 32 เมตร

6. ระเบียงคตที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 108 ปาง รอบฐานพระ

     เปรียบเสมือนเป็นกำแพงจักรวาล

7. พิพิธภันฑ์การเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

     ด้านล่างหลังองค์พระใหญ่ (ดูรูปภาพ)

8. บันไดแก้ว บันไดทองและบันไดเงิน ขึ้นด้านหน้าองค์พระใหญ่

9. ศาลาสังฆกรรม

10. ธรรมภาคศาลา

11.  ป่าหิมพานต์

12. ซุ้มประตูใหญ่ทางเข้าและสวนต่างๆ ที่มีในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

13. ถนนทางขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ (ดูรูปภาพ)

14. สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน , ห้องน้ำ , ระบบน้ำ, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

     และลานจอดรถ

15. โรงทาน โรงหัตกรรมให้ความรู้และสอนหัตถศิลป์สำหรับเยาวชนทั่วไป

รูปแบบการประดับศิลปกรรม

1.  ครุฑค้ำเสาและชูนาค  สูง 2.50 เมตร

    รอบฐานองค์พระ เปรียบเป็นสถาบันของพระมหากษัตริย์

    ที่ทรงอุ้มชูพระพุทธศาสนามาโดยตลอด

 

2. พญานาค  9  เศียร  จำนวน  2  ตัว 

    เปรียบเป็นกำแพงป้องกันพระพุทธศาสนา 

 

3. เทวดาชุมนุมบนแนวบันไดในวันที่เสด็จตามพระพุทธเจ้า

    ที่ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันที่เปิดโลก

 

4.  บันไดทางขึ้น ชั้นล่าง แสดงนรกภูมิต่าง ๆ

5. สัตว์ในป่าหิมพานต์ ทางด้านทิศใต้

6. ช้างเอราวัณ  33  เศียร

7. งานปั้นลายเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาบนฝาผนังต่างๆ โดยรอบ

8.  พระพุทธเจ้า 108 ปาง

 

การเดินทาง 

   

    1.  จากตัวเมือง ถนนเจ้าฟ้านอก เลยวัดฉลอง 800 เมตร

         เลี้ยวขวาเข้าซอยยอดเสน่ห์ (ระยะทางขึ้นเขา 6 ก.ม.) 

    2. จากวงเวียนห้าแยกฉลอง ถนนเจ้าฟ้านอก ระยะทาง 1 ก.ม.

        เลี้ยวซ้ายเข้าซอยยอดเสน่ห์ (ระยะทางขึ้นเขา 6 ก.ม.)


ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

   มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕
  

      -    42/14 หมู่ 2  ถ. เทพกระษัตรี  ต. รัษฎา  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

     -    โทร.  081 - 891 - 3827, 076 - 239 - 190

      _______________________________________________

 เกร็ดความรู้

มารวิชัย (มาระวิชัย) หรือ ชนะมาร หรือ สะดุ้งมาร

     -  พระพุทธรูปปางนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา

        พระหัตถ์ขวาวางควํ่าลงที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงที่พื้นธรณี

        ในคราวที่พระองค์ทรงเอาชนะมารได้

   -  พระบรมโพธิสัตว์ (พระพุทธเจ้าก่อนบรรลุธรรม) ได้เสด็จไปประทับ

      ใต้ต้นมหาโพธิ์ในเวลาเย็น และนั่งสมาธิกำหนดจิตเจริญสมาธิภาวนา

      เพื่อการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ แต่จิตของพระองค์ แทนที่จะคิด

      ไปในทาง โลกุตตรธรรม กลับหันไปคิดถึง โลกิยสุข แต่เมื่อครั้งอยู่ครองเรือน

      ในหนหลัง และ ผู้แต่งปฐมสมโพธิกถา ได้แสดงการผจญในโลกิยสุขของ

      พระบรมโพธิสัตว์โดยใช้การผจญของมารเป็นสัญญลักษณ์ ดังนี้ว่าเป็น

      พระยาวัสสวดีมารซึ่งคอยติดตามพระองค์อยู่ จึงเข้าขัดขวาง โดยขี่ช้างคิรีเมขละ

     นำเหล่าเสนามารจำนวนมากเข้ามารบกวน หวังให้พระองค์เกรงกลัวจะได้ลุกขึ้น

     เสด็จหนีไป แต่พระองค์ก็ยังประทับนิ่งเป็นปกติโดยมิได้ทรงหวั่นไหว พระยามาร

     จึงโกรธมาก สั่งให้เสนามารกลุ้มรุมกันประหารพระองค์ พระองค์จึงทรงนึกถึง

     บารมี 30 ทัศ ที่ทรงบำเพ็ญสั่งสมมาทุกชาติ โดยขอให้นางแม่พระธรณีเป็นพยาน

     แม่พระธรณีจึงผุดขึ้นมาจากพื้นดิน แล้วบิดมวยผมจนน้ำท่วม กระแสน้ำก็พัดพา

    พวกเสนามารไปหมดสิ้น พระยาวัสสวดีมารจึงยอมแพ้หนีไป

 

  .
Your Email :
กรุณาพิมพ์สถานที่คุณโหวตที่นี่
Please Vote Here


MENU
วันหยุดนี้ไปเที่ยวไหนดี ? ไปหาที่เที่ยววันหยุดกันค่ะ
17. พระพุทธรูป @ Buddha Image
18. ไปเที่ยววัด @ Temple
19. โบราณสถาน @ Ancient Remain
20. อุทยานประวิติศาสตร์ @ Historical Park
21. วัง @ Palace
22. พิพิธภัณฑ์ @ Museum
23. ตลาดน้ำ, ตลาดโบราณ @ Floating & Old Market
24. หมู่บ้าน, ชุมชน @ Village
25. ช้อปปิ้ง @ SHOPPING
26. กิจกรรม @ Activity
27. สวนสนุก @ Amusement Park
28. อาคาร @ Building
29. สะพาน @ Bridge
30. เส้นทางแปลก ๆ @ Wondering Way
31. การแสดง @ Showing
บอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง  >   Post Boardบอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง > Post Board
All Post Board @ หน้ารวม
 PR.  News  >  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  PR. News > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
Job > ประกาศงานฟรี + หางาน


 free counters    
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com