Home ANCIENT TRAVEL NEW AGE TRAVEL NATURE TRAVEL 63 WONDER TRAVEL VOTE WONDERS THAILAND 2008 - 2015 I VOTE @ โหวต มหัศจรรย์ที่เที่ยวไทย 2559 ที่นี่
.

..
.
Contact Us
Be our members
Good Luck + Rich +Love : มงคลชีวิต + โชคลาภ + เงินทอง + รัก
New Topic > ตั้งกระทู้ใหม่
บทสวด " เจ้าแม่กวนอิม " / ผลานิสงส์การสวด
(Reader : 106171)
บทสรรเสริญพระคุณ " เจ้าแม่กวนอิม "

บทสรรเสริญพระคุณ *** นะโมกวงซิอิม ผ่อสัก

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมฮูก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต
โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง
นำโมม่อออป่อเยี๊ยปอล้อบิ๊ก (กราบ)

บทมหากรุณาธารณีสูตร ( ไต่ปุยจิ่ว )

โชยชิ่ว โชยงั่ง บ่อไหง๋ ไต่ปุยซิมทอลอ นีจิ่ว ( 3 จบ )
ปึงซือออนีทอ ยูไล้ ( 3 จบ )
นำมอ ฮอลาตัน นอตอลา เหย่ เย
นำมอ ออลีเย ผ่อลูกิดตีซอปอลาเย
ผู่ทีสัตตอพอเย หม่อฮอสัตตอพอเย
หม่อ ฮอเกียลูนี เกียเยงัน สัตพันลาฮัวอี
ซูตัน นอตันเซ
นำมอ สิดกิด ลีตออีหม่งออลีเย
ผ่อลูกิด ตีสิด ฮูลาเลงถ่อพอ
นำมอ นอลา กินซี
ซีลี หม่อฮอพันตอซาเม
สะพอ ออทอ เตาซีพง
ออซีเย็น สะพอ สะตอ นอมอ พอสะตอ
นอมอ พอเค มอฮัว เตอเตา
ตันจิต ทองัน ออพอ ลูซี
ลูเกียตี เกียลอตี อีซีลี
หม่อฮอ ผู่ทีสัตตอ สัตพอ สัตพอ
มอลา มอลา มอซี มอซี ลีทอยิน
กีลูกีลูกิดมง ตูลู ตูลู ฟาเซเยตี
หม่อ ฮอฮัว เซเยตี ทอลา ทอลา
ตีลีนี สิด ฮูลาเย เจลา เจลา มอมอ ฮัวมอลา หมกตีลี
อีซี อีซี สิดนอ สิดนอ ออลาซัน ฮูลาเซลี
ฮัวซอ ฮัวซัน ฮูลา เซเย
ฮูลู ฮูลู มอลา ฮูลู ฮูลู ซีลี ซอลา ซอลา
สิดลี สิดลี ซูลู ซูลู ผู่ถี่เย ผู่ถี่เย ผู่ถ่อเย ผู่ถ่อเย
มีตีลีเย นอลา กินซี ตีลีสิด นีนอ
ผ่อเย มอนอ ซอผ่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ
หม่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ สิดทอยีอี
สิดพันลาเย ซอผ่อฮอ นอลากินซี ซอผ่อฮอ
มอลานอลา ซอผ่อฮอ สิดลาเซง ออหมกเคเย
ซอผ่อฮอ ซอผ่อหม่อฮอ ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ
เจกิดลา ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ ปอทอมอกิดสิดถ่อเย
ซอผ่อฮอ นอลากินซี พันเคลาเย ซอผ่อฮอ
มอพอลี เซงกิดลาเย ซอผ่อฮอ
นำมอห่อลาตัน นอตอลาเยเย
นำมอออลีเย ผ่อลูกิตตี ชอพันลาเย ซอผ่อฮอ
งันสิดตินตู มันตอลา ปัดถ่อเย ซอผ่อฮอ


ผลานิสงส์การสวด

1. มีความสุขความเจริญ

2. ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

3. มีอายุยืนยาว

4. อุดมด้วยสมบัติพัสถาน

5. ตัดวิบากกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน

6. ปราศจากอุปสรรคนัปการ

7. เสริมสร้างบารมี

8. ส่งเสริมคุณธรรม

9. แคล้วคลาดจากภยันอันตราย

10. เมื่อสิ้นอายุขัย จะได้ไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ. แดนสุขาวดี


ตั้งกระทู้โดย > Posted by : ชาร์ม วันที่ > Date : 13/9/2552 21:53:36

บทที่ 2 * แกมึ้งเผ่งอังเกง
กวนอิมสูตรคุ้มครองครอบครัวให้ประสบสันติสุข


ฮุกสื่อกวงอิมแกมึ่งเกง เป๋าอั้วแกมึ้งบ่วงสื่อเฮง

เป๋าอั่วแกไหลไต้ปู้กุ่ย เป๋าอั่วแกมึ้งเทียมใฉ่เตง

หยิกยิกส่งเกงอู่ฉิกเพียง สิ่งฮุกเทียใจปุกกำเฮี๊ยม

โจ๊ยหยิกอู่จ๋วยกิมหยิกโก้ย กิมหยิกโก๋ยจ๋วยอู่บวงเพียง
หมวยยิกส่งเกงอู่โชยปัว โก่วซิ้งโก่วฮุกจ้อไท้ซัว

อิกไล้เป๋านั้มหยีเป๋านึ่ง เป๋าอั่วหะแกโตวเผ่งอัง

ไป้ซิ้งไป้ฮุกไป้ฉื่อปุย ขิ่วซิ้งขิ่วฮุกไหล่เป๋าอุ๊ย

แกตังตั้วโส่ยฮุกไหล่เป้า แกไหลอู่สื่อฮุกบัวะคุย

ไป้เก่าโหล่วโต้ยเฮียอิ่วพัง ไป้เก่าเต็งกวงเจ็กอิ่วอั้ง

ไป้เก่าแกไหลไต้ปู้กุ่ย ไป้เก่าจือซุงโตวเผ่งอัง

กวงอิมจู่ต๋อโพวถ่อซัว แกไหลห่งเก้งโตวเจกปัว
อู่นั้งส่งติกกวงอิมเกง โชยใจแปะหลั่งจิ้งเซียวเชง
กวงอิมเนี่ยเนี้ยต่อแกปี จ๋าจ้าหมึงมึ่งเนี้ยหู่ที้

หม่อฮอหุกโจ้วไหล่ซื่อหก ซื่ออั่วแกฮกหลกช้วง

หม่อฮอผ่อสักหม่อฮอสัก หม่อฮอจูฮุกเป้าเผ่งอัง

นำมาออนี้ถ่อหุก


คำแปล
บทที่ 2 * บทสวดมนต์ แกมึ้งเผ่งอังเกง
กวนอิมสูตรคุ้มครองครอบครัวให้ประสบสันติสุขพระพุทธเจ้าได้ประทานกวนอิมสูตร
ขอให้กวนอิมสูตรจงคุ้มครองครอบครัวข้าน้อยให้เจริญรุ่งเรือง
ขอจงคุ้มครองครอบครัวข้าน้อยให้ร่ำรวย
ขอจงคุ้มครองครอบครัวข้าน้อยให้มีลูกหลานและสมบัติเพิ่มมากขึ้น
วันหนึ่งๆ สวดกวนอิมสูตรนี้ได้ 7 จบ
แม้นเทพพรหมทรงได้ยินก็ทรงอนุโมทนา
เมื่อวันก่อนเราได้กระทำผิดทำบาป
มาวันนี้เราสำนึกและขอแก้ไขในความผิดนั้น
ด้วยการสวดกวนอิมสูตรนี้สักหมื่นจบ


ทุกๆวันสวดมนต์สักพันครั้งพันจบ
เพื่อขอประทานบารมีจากเทพพรหมชั้นสูงที่มีบารมีดุจดังเขาไท้ซัว
ประการหนึ่งขอให้คุ้มครองชาย ประการสองขอให้คุ้มครองหญิง
คุ้มครองทั้งครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข
ขอสักการบูชาทั้งพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์
และขออ้อนวอนเทพพรหมทั้งหลายจงโปรดคุ้มครอง
ให้ทุกคนในครอบครัวทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ไม่ประสบเหตุร้ายและไม่มีอะไรมากล้ำกราย
หากจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นในบ้านขอได้โปรดขจัดปัดเป่าไป
ขอสักการบูชาจนกลิ่นธูปในกระถางหอมฟุ้งตลบไป
ขอสักการบูชาจนแสงเทียนสว่างไสว
ขอสักการบูชาจนกระทั่งครอบครัวร่ำรวย
ขอสักการบูชารวมถึงให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขทั่วกัน


พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมประทับอยู่บนเขาโพวถ่อซัว
เราสักการบูชาอยู่ที่บ้านกระแสจิตก็ถึงพระองค์เหมือนกัน
เราสวดกวนอิมสูตรนี้อยู่เสมอ
หากมีเหตุร้ายต่างๆก็จะสลายไป
พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมอาจจะทรงอยู่ใกล้บ้านเราในบางโอกาส
พระองค์จะทรงมาคุ้มครองและอุปการะเราทั้งเวลาเช้าและเย็น


ขอระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่ทรงประทานพร
ในครอบครัวข้าน้อยประสบแต่ความสมบูรณ์พูนสุข
ขอระลึกถึงพระมหาโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ได้ทรงโปรดคุ้มครองให้ประสบสันติสุขสืบไป
นะโมอนันตพุทธะตั้งกระทู้โดย > Posted by :อรกาญจน์
วันที่ > Date :20/9/2552 17:02:24
ขอบคุณครับ
ตั้งกระทู้โดย > Posted by :ชัย
วันที่ > Date :29/7/2553 12:34:20

มีหนังสือธรรมมะแจกฟรีครับ เกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิม เรื่อง ผลแห่งกรรม สนใจโทร. 02 - 872 - 8167 กด 4
ตั้งกระทู้โดย > Posted by :สิทธิวัศน์
วันที่ > Date :27/8/2553 16:43:02
ขอแสดงความขอบพระคุณท่านทั้งหลาย อย่างสูงยิ่งที่ได้ร่วมกันเผยแพร่สาธารณะธรรมที่ยิ่งใหญ่นี้ ขอพรพระศาสนาจงปกป้อง คุ้มครอง ท่านทั้งหลาย จงพบแต่ความสุข ความเจริญเทอญ.
ตั้งกระทู้โดย > Posted by :นาย ศูภกร เฮ้าเอี้ยง
วันที่ > Date :11/9/2553 7:17:55

เจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ผู้ทรงโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายและเอื้ออารีแก่มวลมนุษย์ที่ได้กราบไหว้บูชา

หากสามารถสวดคาถาอันเป็นมงคลบูชาให้ครบ วันละ 108 จบ ได้ทุกวัน ก็จะสามารถช่วยส่งผลให้ปัดเป่าความทุกข์และภัยอันตรายต่าง ๆ อย่างได้ผล มีความสุขในชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต ชีวิตจะประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาอย่างอัศจรรย์
ตั้งกระทู้โดย > Posted by :สายธาร
วันที่ > Date :2/11/2553 22:36:09
มีความเชื่อว่า... ท่องครบ 240 จบ แล้วทำหนังสือสวดพระคาถาแจกป็นธรรมทาน จำนวน 1,200 เล่ม จะสมหวังตา,ที่ปรารถนา ทุกประการ
ตั้งกระทู้โดย > Posted by :มณีวรรณ
วันที่ > Date :11/10/2553 7:37:35
ขอบคุณผู้ที่เผยแผ่บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุข
ตั้งกระทู้โดย > Posted by :นุ้ย
วันที่ > Date :26/11/2553 15:52:33
ก้อดีเหม๋นกันนะ
ตั้งกระทู้โดย > Posted by :อมร
วันที่ > Date :28/11/2553 15:31:00
พุทธองค์ทรงเมตตา ขอบคุณครับ จากเกาะช้าง
ตั้งกระทู้โดย > Posted by :เปา ลำปลายมาศ
วันที่ > Date :24/12/2553 20:51:25
วันพระ เข้าวัดใส่บาตร สวดมนต์เจริญสมาธิ อธิฐานจิต น้อมจิตในกุศล รำลึกถึงองค์สัมมา
สัมพุทธเจ้า ถวายพระพรชัย ปีมหามงคล แด่องค์พระบาทสมเด็จ ขอทรงมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
เป็นร่มฉัตรไชย ให้ปวงชนชาวไทย มีความรัก
ความสมัครสมานสามัคคี ทั่วทั้งแผ่นดิน
สืบต่อไปยิ่งยืนนาน
ตั้งกระทู้โดย > Posted by :พัชร์
วันที่ > Date :30/6/2554 12:11:34
ตั้งใจสวดทุกวันพระ 1 จบค่ะ
ตั้งกระทู้โดย > Posted by :อมยิ้ม
วันที่ > Date :10/8/2554 11:48:17

ได้ยินมาว่า เจ้าแม่กวนอิม ชอบทาน " ชมพู่ " ค่ะ
ตั้งกระทู้โดย > Posted by :ดุจดาว
วันที่ > Date :23/1/2555 19:27:36
หนูตั้งใจสวดอย่างแท้จริงค่ะ
ตั้งกระทู้โดย > Posted by :เฟิรน
วันที่ > Date :8/2/2555 21:03:53
ไม่ได้สวดมาเป็นเดือน ๆ แล้วค่ะ หลังจากที่พยายามท่องวันละ 1 จบ ก่อนนอนทุกวัน ทุกวัน เพราะเหนือยมาก ๆ กลับมาถึงบ้านก้อง่วงอยากจะนอนแล้วค่ะ จะลองเริ่มต้นใหม่ค่ะ
ตั้งกระทู้โดย > Posted by :Ummmmmmmmmm
วันที่ > Date :11/2/2555 15:07:11
ขอบคุณค่ะ
ตั้งกระทู้โดย > Posted by :ณฐมน
วันที่ > Date :18/2/2555 16:52:09
สาธุครับ
บารมีพระแม่กวนอิม คุ้มครองทุกท่านที่ปฎิบัติดี
เจริญรุ่งเรื่อง ครับ
ตั้งกระทู้โดย > Posted by :เอิร์ท นักซิ่ง
วันที่ > Date :22/2/2555 11:22:37
สาธุ อนุโม ธนาบุญ โอมนำมอ กวนซีอิม ผ่อสัก
ตั้งกระทู้โดย > Posted by :สน
วันที่ > Date :4/6/2555 5:16:33
ตั้งใจจะสวดมนต์แล้ว ตอนเด็กสมัยก่อนเคยสวดมนต์นะ ตอนนี้ไม่ค่อยได้สวดเลย ฉันจะพยายามให้สวดตอนเช้า และเปลี่ยนน้ำชา อย่างสงบสุข ตอนนี้ไม่กินเนื้อสัตว์แล้ว จิตใจให้มีสุข ฆ่าสัตว์สงสารเหมือนคนทรมาน อยากเอาสัตว์ไปปล่อยทางทะเลหรืออื่นๆ เงินไม่ค่อยมี มีจริงใจ สดใจ ชาติก่อนเคยรับใช้แม่กวนอิมมาก่อน ชาติฉันจะพร้อมเหมือนที่เคยได้รับมา เง็กนึ้ง
ตั้งกระทู้โดย > Posted by :พร
วันที่ > Date :21/11/2555 16:36:06
กวนความดี เพื่อเจ้าแม่กวนอิม นะ ไม่กินเนื้อรักษาโรคได้อย่างน่าแปลก แต่ต้องเป็นผักพื้นบ้านและไร้สารพิษ อยู่ทีคุณเลือก
ตั้งกระทู้โดย > Posted by :นพรัตน์
วันที่ > Date :2/6/2556 21:41:03
ขอบคุณครับ
ตั้งกระทู้โดย > Posted by :พิท
วันที่ > Date :26/11/2556 17:21:57
ความคิดเห็น > Your Idea
ข้อความ > Message
รูปภาพ > Picture
ชื่อ > Name
อีเมลล์ > Email
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    
SIGN IN :) SIGN UP
NAME
PASSWORD
Forgot Password
SIGN UP
บอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง  >   Post Boardบอร์ดพูดคุย - เล่าสูกันฟัง > Post Board
All Post Board @ หน้ารวม
U -  Reccommend > คุณแนะนำU - Reccommend > คุณแนะนำ
Car > รถเช่า
Hotel > โรงแรม + รีสอร์ท
Restaurant > ร้านอาหาร
 Miscellennious >  เรื่องจิปาถะ Miscellennious > เรื่องจิปาถะ
Wonder > ตำนาน ความเชื่อ แปลก มหัศจรรย์
Horoscope > ดูดวง ทำนายทายทัก
Lucky > มงคลชีวิต โชคลาภ เงินทอง ความรัก
 PR.  News  >  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  PR. News > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
Job > ประกาศงานฟรี + หางาน
Travel > ข่าวท่องเที่ยว
Festival > เทศกาล งานประเพณี
BIRDS LINE
.


 free counters    
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.7wondersthailand.com